Общи Условия по провеждане на събития от „Анивенчър Комик Кон“ ООД, чрез сайта https://www.comiccon.bg и Facebook страница на организатора

I. Предмет

Чл. 1. (1) Настоящите Общи условия са предназначени за регулиране на отношенията между, „Анивенчър Комик Кон“ ООД, ЕИК: 207203090 със седалище и адрес на управление гр. София, п.к. 1000, р-н Младост, бул. Цариградско шосе № 115Г, ет. 3, представлявано заедно и поотделно от управителите Климент Валентинов Йончев и Любомир Симеонов Бабуров, наричано по-долу за краткост Организатор, и потребители от друга страна, наричани по-долу Потребител/и, на платформата на сайта „https://www.comiccon.bg/“, наричана по-долу Платформата, както и посетители на място във връзка с организиране и провеждане на събития.

(2) „Събитие“ означава провеждането на ANIVENTURE COMIC CON 2023 фестивал с начало 08.07.2023 г. от 10:00 ч., в сградата на „Интер Експо Център“ (Inter Expo Center) на адрес гр. София 1784, бул. „Цариградско шосе“ № 147, с цялостна продължителност на фестивала в рамките на 2 (два) дни – 08.07.2023 г. до 09.07.2023 г., обявено на https://www.comiccon.bg и във Facebook страницата на Организатора.

(3) „Потребител/и“ и „Посетител/и“ са физическите лица, посещаващи Платформата на https://www.comiccon.bg, както и допуснатите за присъствие лица на Събитието при неговото провеждане.

II. Общи положения и характеристики на Платформата

Чл. 2. https://www.comiccon.bg е платформа за общо информиране на Потребителите и Посетителите по отношение на провеждането на Събитието от Организатора, в частност информиране за:

1. Точното време и място за провеждане на Събитието;

2. Гости, поканени да присъстват на Събитието, AMV прожекции, панели, лекции, косплей шоу и др.

2. Условията за участие в събитието, засегнати подробно в Раздел IV. „Правила на провеждане на Събитието“;

3. Абониране за периодичен бюлетин („newsletter“) на Организатора във връзка с текущото Събитие и други предстоящи събития и да получават информация за нови услуги, промоции и промокодове, предлагани от Организатора;

4. Начините за закупуване на билети, осигуряващи достъп до Събитието, и ангажираните за целта подизпълнители, в частност Eventim.bg и OMV.

5. Участие в конкурси по време на Събитието.

Чл. 3. Организаторът се ангажира провеждането на Събитието да става в съответствие с законовите норми, принципите на добросъвестността, както и възприетите в практиката, потребителско и/или търговско право критерии и условия.

III. Закупуване на билет за Събитието.

Чл. 4. (1) Потребителите могат да закупят билет за Събитието:

 • по електронен път чрез платформата на „Ивентим.БГ“ ООД (Eventim.bg) на адрес:

https://www.eventim.bg/bg/bileti/aniventure-comic-con-2023-sofia-inter-expo-center-1331467/performance.html;

 • физически на каса в офис на „Ивентим.БГ“ ООД (Eventim.bg) и на специализираните каси, намиращи се в близост до Метростанция Интер Експо Център в деня на Събитието; и
  • физически на каса в обект на „ОМВ България“ ООД.

(2) За закупуването на билети по ал. 1, т. 4.1 и 4.2 и тяхната валидност важат общите условия и политики за поверителност на „Ивентим.БГ“ ООД

(3) За закупуването на билети по ал. 1, т. 4.3 и тяхната валидност важат общите условия и политики за поверителност на „ОМВ България“ ООД.

Чл. 5. Потребителите, закупили билет за Събитието и допуснати до него съгласно Правилата за провеждане на Събитието, от своя страна се задължават при провеждането на Събитието да спазват законовите разпоредби и добрите нрави. В противен случай, Организаторът може да ангажира и реализира отговорността на Потребителите по съдебен ред, както и да изисква съдействие от органите на реда за отстраняването на правонарушители от обекта на Събитието.

IV. Правила за провеждане на Събитието

Чл. 6. (1) За участие в Събитието Потребителите и всички други посетители са длъжни да се запознаят с и да спазват правилата в настоящия раздел.

(2) При необходимост от помощ при провеждане на Събитието Потребителите/Посетителите, техните придружители, имащи оторизиран достъп до Събитието, могат да се обърнат за съдействие към най-близкия стюард, охрана или доброволец.

(3) Главните правила за провеждане на Събитието са изброени неизчерпателно по-долу, като последните не изключват задължение на Потребителите/Посетителите за следване на допълнително дадени указания от представители на Организатора и/или органи на реда по време на Събитието:

 • Вратите отварят и в двата дни точно в 10:00 часа и затварят в 20:00 часа.
 • Лица до 7 години (включително) влизат безплатно, но задължително трябва да бъдат придружени от родител или пълнолетен роднина. Придружителят трябва да има редовен билет и да попълни декларация[MS1] [VD2] , съгласно Закона за закрила на детето.
 • Лица от 8 до 12 години се ползват от билет от съответната категория като трябва задължително да бъдат придружавани през цялото време от родител, настойник или роднина, навършил 18 години. Придружителят трябва да има редовен билет и да попълни декларация[MS3] [VD4] , съгласно Закона за закрила на детето.
 • Забранено е внасянето на храни и напитки от всякакъв тип. В рамките на Събитието на Потребителите е осигурен достъп до зона с храни и напитки. Разрешено е единствено внасянето на вода в разфасовки до 500 ml на човек.
 • Забранено е внасянето на огнестрелни, хладни и всякакъв друг тип оръжия, боеприпаси, взривни вещества и пиротехническите изделия по смисъла на закона, както и на други вещества и предмети, нанасящи телесни повреди.
 • Не се допуска влизане с домашни любимци, освен в случаите на кучета-водачи в помощ на лица с увреждане съгласно закона.
 • Внасянето на остри и/или обемисти предмети е разрешено само след щателна проверка за безопасност на предметите, извършвана от представители на Организатора. Потребителите са задължени да оказват съдействие по време на проверките. При молба от охраната съответните предмети трябва да бъдат оставени на входа, като съхранението им ще бъде осигурено до напускането на съответния Потребител.
 • Забранено е внасянето на истински или косплей оръжия от метал, както и всякакви масивни или тежки оръжия, които при носене или размахване биха могли да наранят посетител. За разрешение за внасяне на подобен реквизит, Потребителите трябва да се обърнат към стюардите и да следват инструкциите на последните, съгласно горната точка.
 • Влизането с големи раници или чанти е разрешено само след щателна проверка. Потребителите се задължавате да оказват съдействие по време на проверката.
 • Забранено е раздаването на рекламни листовки и други рекламни материали, анкети или въпросници в района по време на Събитието без изричното писмено съгласие на Организатора.
 • Събитието се заснема с видео и фото камери. С влизането си всеки Посетител/Потребител дава съгласието си да бъде заснет. Ако не желае снимки или видео материали с негово участие да бъдат използвани за маркетинг цели или да бъдат публикувани онлайн, съответният Посетител/Потребител може да се свърже с Организатора на info@comiccon.bg по време на Събитието или веднага след него.
 • Всички притежатели на еднодневен, двудневен и ULTRA билет ще получат гривна за достъп, която не трябва да свалят след поставянето ѝ. Гривната е от специален издръжлив материал и може да се мокри. Тази гривна ще гарантира безпроблемното Ви влизане и излизане през двата дни. Всяко нарушение на целостта на гривната ще я прави неактивна. Не се опитвайте да я сваляте, за да я предадете на друг. Ако гривната Ви е с нарушена цялост, молим да я донесете на входа заедно с Вашия билет. Екипът ще направи нужните проверки и ако сметне за необходимо, може да Ви я замени. Имайте предвид, че в някои ситуации може да Ви бъде отказана замяна. В случай на деактивация, ще трябва да си закупите нов билет, ако желаете да влезете на Събитието.
 • Многократното влизане и излизане е забранено преди 13:00 часа на обяд в събота и преди 12:00 часа в неделя. Това ограничение е с цел осигуряване на безпроблемното влизане на всички в първите часове на събитието. След тези часове и в двата дни излизането и влизането ще е разрешено за притежателите на съответните гривни.
 • Със закупуването на билет за Събитието не се осигурява паркинг за автомобил. Потребителите/Посетителите се считат за уведомени, че паркинг местата около Интер Експо Център са ограничен брой, а локалното платно ще бъде неизползваемо в часовете от 08:00 до 15:00. Препоръчваме да използвате градски транспорт, метро или такси. За улеснение на Посетителите има и платен подземен паркинг с 2000 места с достъп от двете ленти на Цариградско шосе. Следвайте информационните табели до него.
 • Посетителите се задължават да пазят личните си вещи и да не ги оставят без надзор. Ако случайно загубите нещо, потърсете съдействие от екипите, работещи на входа или стюардите и охраната из залите. Ако намерите загубена вещ, молим да я предадете на ИНФО щанда, намиращ се между зала 2 и зала 3.
 • Задължение на всеки посетител е да пази територията на Събитието чиста и да изхвърля отпадъците на определените за това места. Нарушителите ще бъдат помолени да напуснат залата.
 • Посетителите се задължават да пазят тишина по време на AMV прожекциите, панелите, лекциите и косплей шоуто. Лица, създаващи суматоха и пречещи на шоуто и/или публиката, ще бъдат помолени да напуснат залата, а при отказ ще бъдат принудени на напуснат с помощта на органите на реда.
 • Повредени, изгубени, откраднати предмети от инвентара на фестивала, залите или щандовете се заплащат от установените нарушители. Всяка от залите е снабдена с камери за наблюдение.
 • Задължително е да се оказва съдействие на органите на реда и охранителната компания при влизане, както и при нужда по време на Събитието. Охраната, както и членове на организаторския и доброволческия екип, имат право да откажат да Ви допуснат до фестивала или да Ви помолят да го напуснете поради следните причини:
 • липса на валидна гривна;
 • нарушаване на реда в залите и възпрепятстване провеждането на събитията;
 • установяване на кражба или опит за кражба;
 • агресивно поведение;
 • неспазване на указанията на представителите на Организатора и/или органите на реда.

(4) Участниците в конкурси по време на Събитието се задължават да спазват горните правила за провеждане на Събитието, както и да следват допълнителните указания на представителите на Организатора за провеждането на съответния конкурс, в който участват.

Във всеки от случаите по-горе Организаторът не дължи компенсация от какъвто и да е характер.

Важно е още с влизането Посетителите да се информират за позицията на лекарските екипи, за да са подготвени в случай на нужда.

V. Защита на личните данни

Чл. 7. (1) Организаторът предприема мерки за защита на личните данни на Потребителите и Посетителите на Събитието съгласно Регламент 2016/679 (ЕС)

(2) От съображения за сигурност на личните данни на Потребителите, Организаторът ще изпрати данните само на електронен адрес, който е бил посочен от Потребителя при осъществена комуникация на адрес info@comiccon.bg

(3) Организаторът приема и обявява на сайта си Политика за защита на личните данни[MS5] [VD6] , достъпна на адрес https://www.comiccon.bg/

VI. Изменение и достъп до Общите условия

Чл. 9. Организаторът публикува тези Общи условия на адрес https://www.comiccon.bg/, заедно с всички допълнения и изменения в тях.

Чл. 10. Правилата могат да бъдат променяни по всяко време от Организатора като актуалната версия ще е достъпна на сайта на Платформата. Потребителите се задължават да следят сайта на Организатора за допълнения/изменения в Общите условия.

VII. Други условия

Чл. 11. (1) По искане на компетентен държавен орган в случаите, установени със закон, Организаторът е длъжен да предостави всяка информация относно Потребител на съответните органи.

(2) При осъществяването на действията по ал. 1, Организаторът не е задължен да уведомява Потребител, освен в изрично определени в закона случаи.

Чл. 12. (1) Потребителите/Посетителите и Организаторът се задължават да защитават взаимно своите права и законни интереси, както и да пазят търговските си тайни, станали тяхно достояние в по време на Събитието.

Чл. 13. За неуредените в настоящите Общи условия въпроси, свързани с изпълнението и тълкуването им, се прилагат законите на Република България.

Чл. 14. Всички спорове между страните по настоящите отношения, които не могат да се разрешат доброволно, ще бъдат разрешавани от компетентния съд.

Чл. 15. Информация съгласно Закона за електронната търговия и Закона за защита на потребителите:

1. Наименование на Организатора: „Анивенчър Комик Кон“ ООД

2. Седалище и адрес на управление гр. София, п.к. 1000, р-н Младост, бул. Цариградско шосе № 115Г, ет. 3.

3. Адрес за упражняване на дейността и адрес за отправяне на жалби от потребители: гр. София, п.к. 1000, р-н Младост, бул. Цариградско шосе № 115Г, ет. 3.

4. Данни за кореспонденция: гр. София, п.к. 1000, р-н Младост, бул. Цариградско шосе № 115Г, ет. 3, електронен адрес: info@comiccon.bg

5. Вписване в публични регистри: ЕИК 207203090

6. Регистрация по Закона за данък върху добавената стойност № BG207203090

7. Надзорни органи:

Комисия за защита на личните данни
Адрес: гр. София, ул. „Проф. Цветан Лазаров“ № 2,
тел.: (02) 915 35 19; (02) 915 35 55
факс: (02) 915 35 25
E-mail: kzld@cpdp.bg
Уеб сайт: www.cpdp.bg

Комисия за защита на потребителите
Адрес: гр. София, ул. „Врабча“ № 1, ет. 3,4 и 5,
тел.: 02 / 933 0565;
факс: 02 / 988 42 18
гореща линия: 0700 111 22; *2211
E-mail: info@kzp.bg
Уеб сайт: www.kzp.bg

Чл. 53. Настоящите Общи условия влизат в сила за всички Потребители на Платформата и посетители на Събитието на 01.05.2023г.