Политика за поверителност

Настоящото описва практиките за събиране и разпространение на информация за уебсайта: https://www.comiccon.bg/

„Анивенчър Комик Кон“ ООД, ЕИК: 207203090, със седалище и адрес на управление гр. София, п.к. 1000, р-н Младост, бул. Цариградско шосе № 115Г, ет. 3 (наричано по-долу „Организатор“), обработва личните Ви данни в съответствие с изискванията на Общия регламент за защита на личните данни (Регламент на ЕС 2016/679) и Закона за защита на личните данни.

Настоящата Политика за поверителност е свързана с дейността на Организатора по организиране и осъществяване на културни събития в сферата на съвременната поп-култура: аниме, манга, гейминг, косплей и комикс културата (като събитията са наричани по-долу накратко „Comic-con“). Допълнителна информация за Comic-con може да получите на сайта https://www.comiccon.bg/.

С оглед спазването на нормативните изисквания, с настоящата Политика за поверителност Организаторът представя информация за Вашите права, типа лични данни, които биват събирани, основанието за тяхното обработване, начините на тяхното съхранение и използване, както случаите, в които те биват предоставяни на трети лица.

Съгласно чл. 4 от Регламент на ЕС 2016/679, „лични данни“ е всяка информация, свързана с идентифицирано физическо лице или физическо лице, което може да бъде идентифицирано, пряко или непряко, по-специално чрез идентификатор като име, идентификационен номер, данни за местонахождение, онлайн идентификатор или по един или повече признаци, специфични за физическата, физиологичната, генетичната, психическата, умствената, икономическата, културната или социална идентичност на това физическо лице.

Съгласно задълженията ни по Регламент 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета („Общият Регламент относно защитата на данните” или „GDPR“), Организаторът гарантира, че обработването на лични данни като име, адрес, телефон и имейл адрес, винаги ще бъде в съответствие с Регламента и приложимото българското законодателство в сферата на защита на личните данни.

1. Събиране и използване на лични данни

Организаторът събира и обработва Вашите лични данни във връзка с използване на уебсайта https://www.comiccon.bg, осигуряване на достъп и участие на потребител/и в Comic-con, изпращане на информационен бюлетин (нюзлетър), участие в конкурси по време на Comic-con събитието и награждаване на участниците, маркетинг дейности, провеждане на доброволчески инициативи във връзка с Comic-con, сключване на договори с Организаторът на основание чл. 6, ал. 1 и чл. 9, ал. 2, Регламент (ЕС) 2016/679 (GDPR), както и други спомагателни дейности, и по-конкретно въз основа на следното основание

 • Изрично получено съгласие от Вас;
 • Изпълнение на задълженията на Организаторът по поддържане на платформа за информация по Comic-con и провеждане на конкурсни събития;
 • Спазване на законово задължение, което се прилага спрямо Организаторът като обработващ Вашите лични данни;
 • За целите на легитимните интереси на Организаторът или на трета страна.  

Организаторът не събира лични данни извън тези, които са необходими за осъществяване дейността ѝ или тези, които са дадени от Вас с Вашето изрично и свободно съгласие.

2. Личните данни, които обработваме

2.1. Информация, позволяваща идентифициране на самоличност: Може да събираме от Вас лична информация, включително Вашето име, имейл адрес, телефонен номер, тип юридическа регистрация и седалище (където е приложимо), контакти в социални мрежи (когато е приложимо), адрес на Вашия уебсайт когато участвате в някоя от следните дейности:

 • Участие в Comic-con и конкурси, организирани от Организатора;
 • Извършване на доброволчески инициативи във връзка с провеждане на Comic-con;
 • Регистрация, за да получавате рекламни материали по пощата или имейл адрес;
 • Участие в анкета.

2.2. За целите на маркетинг дейности и провеждането на конкурси по време на Comiccon

За нюзлетър и други маркетинг дейност събираме следните лични данни:

 • Три имена;
 • Телефонен номер;
 • Имейл адрес;
 • Други данни, предоставени от Вас, във връзка с конкретни маркетингови цели, за които сте били информирани;

Личните данни се събират на основание изрично дадено съгласие (чл. 6, ал. 1, буква „а“ от Регламента). Съгласието е изразено посредством въвеждане на някои от горепосочените данни и отбелязване на поле – чекбокс „Съгласявам се личните ми данни да бъдат използвани за получаването на информационен бюлетин и съм запознат с Политиката за поверителност“.

2.3. Техническа информация

Всеки път, когато отворите уеб страницата на https://www.comiccon.bg и/или различните секции в нея, ние получаваме информация под формата на информационен протокол със следното съдържание:

 • Вашият IP адрес и страницата, от която сте препратени към нашия сайт;
 • Информация за престоя Ви на нашата уебстраница и секциите, които сте посетили;
 • Информация за браузъра и операционната Ви система;
 • Друг тип техническа информация, съгласно техническите изисквания на информационната система;

Личните данни се събират на основание изрично дадено съгласие (чл. 6, ал. 1, буква „а“ от Регламента). Съгласието е изразено посредством натискането на бутона („Съгласен съм“ в полето „Запознат съм с политиката за поверителност на Организатора“ при посещението на сайта).

3. Лични данни, които не се обработват:

Организаторът не събира и не обработва лични данни, които:

 • разкриват расов или етнически произход на потребителите или други данни, свързани със здравословното или психическото им състояние;
 • разкриват политически, религиозни или философски убеждения, или членство в синдикални организации;
 • разкриват генетични или биометрични данни или данни за сексуалната ориентация на потребителите,

а в случай че горните бъдат споделени от потребители на сайта, те няма да подлежат на обработване, освен с изричното съгласие на потребителите.

4. Основания и цели за обработка на лични данни от Организаторът

Предоставените лични данни се обработват съобразно посочените основания и цели в настоящата Политика за поверителност.

Организаторът не извършва автоматизирано взимане на решения, като предоставените данни няма да бъдат използвани за рекламни или маркетингови цели, освен с изричното разрешение и съгласие на съответното лице, чиито данни се събират, както и няма да бъдат предоставяни на трети лица, освен в определени случаи, а именно:

 • когато това е предвидено в закон или Общите условия на Организатора;
 • ако това бъде поискано по надлежен начин от компетентен държавен или съдебен орган;
 • когато сме получили Вашето изрично съгласие за това. 

5. Срок на съхранение на предоставените данни

Организаторът съхранява Вашите данни съобразно предвидените в закона срокове.

Основният критерий, по който ще определим продължителността на обработване, е времето, за което е необходима информацията. 

В случаите, когато не се стигне до организиране и/или провеждане на Comic-con, за което Организаторът няма отговорност, или до друга причина основанието за качени лични данни е отпаднало, то личните Ви данни ще бъдат изтрити своевременно. Личните данни, предоставени за участие в Comic-con ще бъдат съхранявани за срока на нейното изпълнение. Отделно от горното, в случаите, в които обработваме лични данни на основание Вашето съгласие, то същите ще бъдат съхранявани докато не оттеглите съгласието си и не упражните правото си да бъдете забравени/да бъдат изтрити всички лични данни, които сте предоставили.

6. Техническа сигурност относно защитата на лични данни

Организаторът е въвел всички технически и организационни мерки, необходими за обработването и защитата на личните данни в съответствие с Регламент на ЕС 2016/679 и приложимото българско законодателство.

Предприетите мерки съответстват на конкретните рискове, свързани с обработката и съхранението на предоставените лични данни. Организационно и технически е подсигурено предпазването на Вашите данни от загуба, изменение, кражба или неправомерен достъп на неоторизирани за това трети лица.

7. Споделяне и разкриване на лични данни с трети страни

В дадени случаи, Организаторът може да разкрива някои лични данни пред партньори или подизпълнители, които работят с Организаторa, посредством предоставянето на услуги, свързани с дейността на Организаторa или помагат Организаторa в нeговата дейност.

Организаторът може да разкрие Ваши лични данни на трети лица, включително и на такива трети лица, находящи се извън Европейския съюз, при спазване на изискванията на Регламента, като например:

 • При организиране на игри, конкурси или промоции, съобразно правилата на конкретните игри, като. Тук разкриването на информация е единствено между Организатора и доставчиците на услуги по съответната игра;
 • Трети лица, с които Организаторът има договорни правоотношения за ползване на Виртуални сървъри (VPS) и доставчици на сървърни и облачни услуги, свързани с поддръжката на сайта;
 • Трети лица, предоставящи услуги за подобряване на рекламното таргетиране на услугите на Организатора;
 • Всеобщо признати доставчици на услуги, публично декларирали съответствие с GDPR и e-privacy политиките, като Google и Facebook. Съгласието включва и поставяне и използване на маркиращи уникални деперсонализирани идентификатори, включително и с използване на cookies, localStorage или друга подходяща общоприета web технология;
 • Трети лица, предоставящи услуги на Организаторът като счетоводители, одитори, адвокати, нотариуси, рекламни и ПР агенции или дружества, извършващи дейност по системно администриране на данни.

Организаторът ще споделя лични данни с трети страни само след изричното подсигуряване на техническите и правни механизми, при които обработването на споделените лични данни ще протича, съобразно изискванията на Регламент 679/2016 и на българското законодателство.

Третите страни и партньори на Организатора се задължават да предприемат всички действия за да подсигури легитимната обработка на лични данни, съгласно изискванията за поверителност, посочени в настоящата Политика.

8. Правата Ви като субект на лични данни

Съгласно Регламента, всеки субект на лични данни има следните права:

8.1. Право на достъп

Имате право да разберете безплатно какви Ваши лични данни обработваме, както и дали обработваме такива.

8.2. Право на коригиране

В случай на несъответствие между Вашите данни и тези, които ние обработваме, Вие имате право да поискате да коригираме, без ненужно забавяне, всички данни, които се съхраняват от нас и са неточни.

8.3. Право на ограничаване на обработката

При определени обстоятелства, Вие имате право да заявите ограничаване или блокиране обработката на определени данни. Такива случаи са необходимостта от проверка точността на Вашите лични данни, основанието за обработка или незаконността на обработването им.

8.4. Право на изтриване

В случаи че основанието за обработване е отпаднало, Вие имате право да заявите изтриване на всички данни, обработвани от нас.

8.5. Право на преносимост на данните

В случай че искате да използвате личните си данни, предоставени електронно, за същата услуга, но от друг доставчик, Вие имате право да заявите предаването им на друг доставчик в машинно четим формат. Това право се прилага само за данните, които сте ни предоставили с Вашето съгласие.

8.6. Право на възражение

В случай, че не сте съгласни с начина, по който обработваме Вашите лични данни, имате право да заявите своето възражение. Това право се прилага само за данните, обработването на които е необходимо за изпълнението на задача от обществен интерес или при упражняването на официални правомощия, които са предоставени на Организатора, както и за данни, обработването на които е необходимо за целите на легитимните интереси на Организатора или на трета страна, освен когато пред такива интереси преимущество имат интересите на субекта на данни.

8.7. Право на оттегляне на съгласието

При предоставянето на данни въз основа на Вашето съгласие, Вие имате правото по всяко време да заявите оттегляне на съгласието за обработка на конкретния вид лични данни.

8.8. Право на жалба

В случай че не сте доволни от начина, по който е администрирано заявлението, подадено от Вас, във връзка с някое от горепосочените права или смятате, че не обработваме правомерно личните Ви данни, то Вие имате право да подадете жалба до Комисията за защита на личните данни, която е надзорният орган, отговарящ за прилагането на Регламент на ЕС 2016/679 и Закона за защита на личните данни.

При желание от Ваша страна за упражняване на някое от горепосочените права, можете да изпратите съответното заявление за това с точното си искане на следния имейл адрес: info@comiccon.bg

КОНТАКТИ НА КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ (КЗЛД)

гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
Център за информация и контакти – тел. 02/91-53-518
Приемна – работно време 9:00 – 17:30 ч.
Електронна поща: kzld@cpdp.bg
Интернет страница: www.cpdp.bg

С оглед актуализирането на настоящата Политика за поверителност, тя може да бъде променяна изцяло или в отделните нейни части, във всеки момент, без специално известяване. Моля проверявайте периодично актуалността на настоящата Политика, като датата на последната актуализация ще бъде посочвана.

Настоящата политика е приета на 01.05.2023 г. и не е променяна от този момент.